Reglementen

1. Huishoudelijk reglement
2. Klachtenregeling
3. Privacy reglement.

1. Huishoudelijk reglement

1 Lidmaatschap NBvNK

Aspirant lidmaatschap

 1. In de periode september t/m 31 december van elk jaar bestaat de mogelijkheid om aspirant lid te worden.
 2. Bij ontvangst van het Certificaat Natuurlijke Kraamzorg 1 ontvangt kraamverzorgende een uitnodiging tot aspirant lidmaatschap van de NBvNK.
 3. Het aspirant lidmaatschap eindigt op 31 december van elk kalenderjaar. Zonder tegenbericht gaat dit aspirant lidmaatschap per 1 januari van het volgend kalenderjaar over in het jaarlidmaatschap.

Lidmaatschapsjaar
Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 1. Kosten lidmaatschap
  De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is 25,– euro voor het jaar 2018. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Als het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt opgezegd wordt geen restitutie gegeven van een deel van de lidmaatschapsbijdrage.
  Het lidmaatschap vangt aan na ontvangst van betaling. Het aspirant lidmaatschap kost ook 25,– euro en gaat zonder extra kosten over in een jaar lidmaatschap.
 2. Leden ontvangen een uniek lidmaatschapsnummer.

Vergaderingen

Het lidmaatschap geeft recht tot het bijwonen van de bijeenkomsten en vergaderingen van de vereniging. Minstens eens per jaar wordt een Algemene Vergadering georganiseerd door het bestuur. Voorstellen, die ter stemming worden voorgelegd aan de leden worden minstens twee weken voor de vergaderdatum aan de leden toegestuurd. Bij stemming geldt: ieder lid kan één stem uitbrengen. Iedere aanwezige kan namens één ander lid als gemachtigde optreden. In de eerste ronde is een twee derde meerderheid nodig voor accorderen van het voorstel. Een tweede stemronde kan in een volgende (eventueel speciaal daartoe ingerichte) vergadering werkt met meerderheid van stemmen.

Bestuur

Het oprichtingsbestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende personen:

1. Maria Bom, kraamverzorgende, voorzitter

2. Yvonne Schrijver, kraamverzorgende, secretaris

3. Caroline van de Berg van Tilborg, kraamverzorgende, penningmeester

4. Kapinga Mwamba, verloskundige, algemeen lid

Na één jaar kiezen de leden een nieuw bestuur. De zittende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

 

2 Belangenbehartiging

 1. Reclame en bekendheid geven
 1. Aanbieders Natuurlijke Kraamzorg worden vermeld op de website www.natuurlijkekraamzorg.eu thans nog in beheer van Opleiding Natuurlijke Kraamzorg. Er is een overgangsregeling met de opleiding van kracht voor de duur van 1 jaar. Gecertificeerde kraamverzorgenden Natuurlijke Kraamzorg die geen lid zijn van de beroepsvereniging op 1 september 2018 verliezen hun vermelding.
 2. De Natuurlijke Kraamzorg wordt onder de aandacht gebracht op verschillende manieren, onder meer ;
  – door middel van de website
  www.natuurlijkekraamzorg.eu
  – door deelname aan beurzen,
  – door workshops,
  – door het gebruik van voorlichtingskoffers.
 1. Op de hoogte blijven
  Onderlinge informatie uitwisseling vindt bij de NBvNK plaats door middel van het uitgeven van een nieuwsbrief en/of vakblad en het organiseren van fysieke ontmoetingen.
 2. Vertegenwoordigen

Vertegenwoordiging van de belangen van de Natuurlijke Kraamzorg in de keten van geboortezorg vindt plaats door bestuursleden en leden van daartoe aangewezen werkgroepen. Ieder lid wordt geacht de vereniging op een waardige wijze te vertegenwoordigen.

 1. Werkgroepen
  De vereniging stelt naar behoefte werkgroepen in. Eindverantwoordelijkheid van hun werk ligt bij het bestuur. Deelname, taakomschrijvingen, werkafspraken en verantwoording worden door het bestuur, in afstemming met de werkgroepleden, ingericht.
 1. Werkgroep voorlichting
 2. Werkgroep publiciteit
 3. Werkgroep regionale samenwerking en intervisie
 4. Werkgroep kwaliteitsbewaking
 5. Werkgroepen onderzoek en ontwikkeling
 1. Samenwerking NBvK
  De Nederlandse beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg zoekt samenwerking met de Nederlandse beroepsvereniging voor Kraamzorg waar het gaat om gedeelde belangen en onderlinge versterking

3. Kwaliteitsregister, registratie en herregistratie

 1. Toelating kwaliteitsregister
 1. Lidmaatschap van de NBvNK is een vereiste voor toetreding in het kwaliteitsregister Natuurlijke Kraamzorg. (NK)
  Het (aspirant) lidmaatschap geeft automatisch toegang tot het kwaliteitsregister NK.
 1. Duur registratie kwaliteitsregister en herregistratie
 1. Het register werkt, evenals het lidmaatschap van de beroepsvereniging, met kalenderjaren
 2. De jaren beginnen te tellen vanaf 1 januari volgend op het jaar dat het certificaat is verkregen en het aspirant lidmaatschap is ingegaan. Dit betekent dat de eis om elke vaardigheid minstens elke twee jaar te oefenen feitelijk na behalen certificaat 2,5 jaar bestrijkt.
 3. Herregistratie vindt automatisch plaats wanneer bij het sluiten van de drie-jaarsperiode voldaan is aan de kwaliteitseisen
 1. Kwaliteitseisen, gebonden en vrije punten
  De 5 basisvaardigheden en de intervisie zijn verplichte onderdelen en dus gebonden punten. Vrije punten zijn te behalen met algemene antroposofische scholing Natuurlijke Kraamzorg. In drie jaar zijn 30 nascholingspunten vereist. Het puntenaantal komt overeen met klokuren.De 5 basisvaardigheden, vaardigheidstrainingen.
  De 5 basisvaardigheden van de Natuurlijke Kraamzorg zijn

  • Kamille buik wikkel (april)
  • Bovenarm schouder inwrijving(april)
  • Verschonen (sept)
  • Los wikkelen (sept)
  • Benendoek (sept)

Zij worden gecombineerd aangeboden, in april, 3 in september. Elke vaardigheid kan eenmaal per jaar geoefend worden. Elke vaardigheid moet 2-jaarlijks geoefend worden. Elk jaar één vaardigheidstraining volgen is voldoende. De vaardigheidstraining wordt omlijst door een aanvullend programma van kennis en verdieping. Wie een training volgt krijgt punten voor de vaardigheid en ook punten in het vrije algemene gedeelte van het register.
De minimaal te behalen punten met de vaardigheden in 3 jaar is 6 punten.

Intervisie
Nieuw vanaf 2017 zijn de intervisiebijeenkomsten in de regio.
De minimaal te volgen intervisie per 3 jaar is 12 punten.

Vrije punten, nascholingen
Vrije punten worden behaald met algemene antroposofische scholing Natuurlijke Kraamzorg.
– De jaarlijkse 2 nascholingsdagen in maart en november.
– Conferentie of workshop van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg
– Geaccrediteerde scholing van derden
De minimaal te behalen vrije punten in 3 jaar is 12 punten

Samenvattend:
Wie jaarlijks 1 x deelneemt aan een algemene scholing , 1x een vaardigheidstraining georganiseerd door de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg en deelneemt aan een intervisiegroep voldoet aan de herregistratie-eis die geldt vanaf 1 januari 2018. Er is sprake van een overgangsregeling.

 

Overgangsregeling

Er zijn 2 belangrijke wijzigingen

 1. Het kwaliteitsregister wordt per 1-1-2018 overgedragen van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg aan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg.
 2. Aanpassing registratieperiode van 5 naar 3 jaar

Om deze wijziging zo goed mogelijk te laten verlopen is het volgende van kracht

 • De registratieperiode is in 2013 ingesteld op 5 jaar. Het bestuur verkort bij bestuursbesluit dd 20 sept 2017 deze periode naar een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2018.
 • In 2018 wordt een eenmalige mogelijkheid geboden achterstallige vaardigheden in te halen.

Wie op 31-12-2018 niet voldoet aan de kwaliteitseisen verliest haar registratie (inclusief vermelding op website aanbieders).

4 Communicatie

Alle rechtsgeldige communicatie loopt via email. Aanpassingen in het huishoudelijk reglement en in het kwaliteitsbeleid worden ook per mail gecommuniceerd. Na de ledenvergadering ontvangt ieder lid het verslag. Het is de verantwoordelijkheid van de leden de administratie op de hoogte te houden van de juiste contactgegevens.

Jaarlijks wordt een ledenlijst verspreid met naam, adres, telefoon en emailadres aan alle leden. Wie daartegen bezwaar maakt geeft dit te kennen bij het secretariaat.

5 Vergoedingen

Alle werk binnen de vereniging wordt vrijwillig gedaan tegen onkosten en reiskostenvergoeding.

6 Klachten

De NBvNK kent een klachtenregeling. Deze is via de website te downloaden en in te zien. De leden van de klachtencommissie staan daarin vermeld. Of ook een vertrouwenspersoon, tuchtcommissie of aansluiting bij een geschillencommissie nog apart moet worden geregeld wordt najaar 2017 onderzocht.

7 Privacy

De NBvNK kent een privacy reglement. Deze is via de website de downloaden en in te zien.

 

 

2. Klachten regeling

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijk Kraamzorg acht het van groot belang haar leden een veilige correcte relatie en werkomgeving te bieden. De klachtenprocedure is hiervoor een belangrijk instrument, inclusief de beroepsmogelijkheid bij de klachtencommissie.

Procedure

Het gesprek wordt zo snel mogelijk gezocht wanneer een partij zich onvoldoende gehoord voelt. In eerste instantie tussen de direct betrokken. Komen die er samen niet uit, dan wordt de directeur gevraagd te bemiddelen. Hiervoor wordt door klager een gemotiveerde schriftelijke klacht ingediend bij directeur.

Binnen 14 dagen na ontvangst organiseert directeur een gesprek met betrokkenen om tot een oplossing te komen. Wordt geen oplossing gevonden dan kan klager zich richten tot de klachtencommissie.

 

Klachtencommissie

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg kent een klachtencommissie. Zij bestaat uit 3 leden , 1 lid uit de vereniging, 1 lid uit de opleiding en 1 niet-lid vanuit het antroposofisch zorgveld. De leden zijn:

 • Mevr. M. Steenbruggen, biografisch coach, spreker, Zeist
 • Mevr. A. van Kalsbeek, verpleegkundige uitwendige therapie, Zeist
 • Mevr. K. Mwamba, verloskundige en kraamverzorgende Natuurlijke Kraamzorg 2, Capelle a/d IJssel

 

Uitspraak Artikel

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen. Voor het overige is het Nederlands recht op de Vereniging van toepassing.

Contactgegevens klachtencommissie Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg per september 2017

Mevr. M. Steenbruggen,

Nijenheim 5020

3704 BA Zeist

steenbruggen@planet.nl

 

 

3. Privacy reglement

Wet Bescherming persoonsgegevens

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Er worden slechts persoonsgegevens verzameld waarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven. De verwerking van deze persoonsgegevens worden slechts verzameld en verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven en/of verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Toestemming

 1. De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven. Denk aan vermelding als aanbieder Natuurlijke Kraamzorg, interne ledenlijst, werkgroep leden.

 

Uitvoering

 1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de verwerking van het lidmaatschap waarvan de betrokkene partij is. Denk aan activiteiten voor en door leden.

Bijzondere persoonsgegevens
Deelname aan scholing en intervisie wordt in het kwaliteitsregister geregistreerd ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de vereniging.

 

Geldigheid

Dit privacyreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20-9-2017.